REWITALIZACJA SKWERU UNII RADOMSKO-WILEŃSKIEJ

Przedmiotem inwestycji jest przedsięwzięcie p.n. „Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez odtworzenie muru miejskiego wraz z otoczeniem przy Skwerze Unii Radomsko-Wileńskiej w Radomiu”. Cały obszar, na którym realizowana będzie inwestycja objęty jest ochroną konserwatorską wpisem do rejestru zabytków nr 410/A/89 oraz ochroną archeologiczną wpisem do rejestru zabytków nr 563/A/89. Wyżej wymienione działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia „ul. Grodzka”, uchwalonym Uchwałą Nr 460/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 5 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 192 z dn. 02.08. 2004r poz. 5072.).

Zakres prac realizowanych w ramach niniejszego projektu obejmuje w szczególności:
- rekonstrukcję muru z kamieni eratycznych na zaprawie cementowo-wapiennej (wysokość ok. 30 cm nad poziom gruntu, szerokość od 2,2 m do 2,5 m, pow. muru ok. 183 m², pow. kamienia eratycznego na poziomie chodnika ok. 9 m²) wraz z posadzkami we wnętrzach dwóch baszt (posadzka z białego piaskowca ok. 35,8 m², posadzka z cegły ok. 19,5 m²).
- wykonanie ciągów pieszych (nawierzchnia z płyt chodnikowych ok. 125,7 m², kostka granitowa ok. 78,9 m ², obrzeża krawężnikowe ok. 4,11 m²).
- elementy małej architektury (tablica informacyjna/pamiątkowa – 1 szt., ławki – 8 szt., kosze na śmieci – 4 szt.).

Termin realizacji projektu: marzec 2013 r. – wrzesień 2014 r.
Całkowity koszt projektu: 343.790,08 zł brutto ( w tym środki Gminy Miasta Radomia 248.868,32 zł brutto).

Projektowane zagospodarowanie terenu

Założeniem projektowym jest utrzymanie dotychczasowej domyślnej funkcji miejsca jako placu wypoczynkowego dla mieszkańców. Jednocześnie ważne jest stworzenie tu miejsca związanego z historią tego terenu. Zaplanowano odtworzenie przebiegu muru miejskiego wraz z wieżą białą i basztą w obrysie odzwierciedlającym wielkość kubatur przyziemia na poziomie gruntu. Zaprojektowano placyk z dojściami z dwóch stron do muru, alejki spacerowe z ławkami i koszami na śmieci, tablicę informacyjną oraz zieleń urządzoną z nowymi nasadzeniami drzew, krzewów, rabat kwiatowych i trawników (wg zaopiniowanej koncepcji przez MWKZ Delegatura w Radomiu). Linie kształtujące nawierzchnię narzucają kompozycję dla plam roślin – całość ma wyraz prosty, ale różnobarwny i zachęcający. Projektowana zieleń szybko pokryje powierzchnię biologicznie czynną. Zagospodarowanie zieleńca zachęci do korzystania z tego miejsca i zwiedzania, a także w znacznym stopniu zwiększy estetykę.

Projekt odtworzenia murów miejskich pokrywa się z wiarygodnym ich przebiegiem, zgodnie z poprzedzonymi badaniami archeologicznymi, szczegółową dokumentacją geodezyjną i dostępnymi archiwalnymi źródłami kartograficznymi. Trasę przebiegu pozwoliły wyznaczyć zachowane pozostałości fundamentów murów obronnych i baszt. Zachowane architektoniczne fragmenty średniowiecznych fortyfikacji składają się z nieciągłych zachowanych punktowo najniższych partii fundamentowych wieży  oraz przylegających odcinków muru kurtynowego. Ze względu na reliktowy stan zachowania niemożliwa jest ekspozycja architektoniczna muru miejskiego, możliwe jest tylko wykonanie rekonstrukcji na poziomie gruntu. W projektowany układ wkomponowano ławki (8 szt.), kosze na śmieci (4 szt.) oraz tablicę informacyjną.
 
Bilans terenu

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem - 2636,54 m²
Powierzchnia projektowanego muru
            - mur z kamienia eratycznego - 182,91 m²
            - kamień eratyczny w poziomie chodnika - 8,89 m²
            - posadzka z białego piaskowca - 35,85 m²  
            - posadzka z cegły - 19,45 m²         
              razem 247,10 m²
Teren utwardzony
            - alejki projektowane - 125,67 m²
            - chodniki istniejące - 828,08 m²
            - kostka granitowa - 78,85 m ²
            - obrzeża krawężnikowe - 4,11 m²
              razem 1036,71 m²
Powierzchnia zieleni
            - rabaty kwiatowe - 56,35 m²
            - kora lub żwir z domieszką trawy ozdobnej - 62,85 m²
            - trawniki - 1233,53 m²
              razem 1352,73 m²

Do projektowanych nasadzeń wybrano gatunki łatwo dostępne na rynku, odporne na warunki klimatyczne tego regionu oraz warunki miejskie i niezbyt wymagające co do warunków siedliskowych. Przy doborze gatunkowym roślin uwzględniono również zróżnicowanie poszczególnych stanowisk. Przy komponowaniu zestawień różnych roślin wybrano gatunki o urozmaiconym pokroju, wysokości, a także kolorze i fakturze ulistnienia.
- trawniki: dywanowe z nawożeniem, zastosowana zostanie mieszanka traw odpornych na deptanie oraz sucholubnych;
- rabaty: zaprojektowano obsadzenie rabat kwiatami sezonowymi ozdobnymi z wysypaniem nawierzchni drobnymi kamykami bądź korą;
- drzewa;
- krzewy iglaste i liściaste.
 
alt