Stan na okres od 1 października 2017 roku do dnia 31 marca 2018 roku

 

 
 

OGÓLNE ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH
W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU „REWITALIZACJA” Sp. z o. o.

 

 
Osoba ubiegająca się o wynajem lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność „Rewitalizacja” Sp. z o. o. powinna spełnić następujące warunki:

 

1. Brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego – wyjątkiem są osoby, które ubiegają się o najem na zasadzie zamiany.

 

2. Minimalny dochód – w gospodarstwie jednorodzinnym 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie mazowieckim 2684,40 zł brutto, natomiast w gospodarstwie wielorodzinnym 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie mazowieckim 1 789,60 zł brutto na osobę. (Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 30 ust. 2 ustawy  z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego).

 

3. Pierwszeństwo przy zawieraniu umów mają osoby, o których mowa w §5 i §6 uchwały nr 279/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.11.2003 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Radomia oraz osoby o których mowa w pkt 5 Regulaminu konkursu ofert na najem lokali mieszkalnych  w nowo budowanych lub zmodernizowanych budynkach będących własnością „Rewitalizacja” Sp. z o. o. w Radomiu.

 

 

Kaucja – Przed zawarciem umowy najmu przyszły najemca obowiązany jest wpłacić kaucję zabezpieczającą pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu w wysokości 12- krotności miesięcznego czynszu za lokal, który będzie przedmiotem najmu.

Wysokość czynszu – w lokalach mieszkalnych obowiązuje czynsz najmu w wysokości 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku. Wartość odtworzeniowa ustalana jest na podstawie obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego. Obwieszczenie to wydawane jest, co 6 miesięcy. Od dnia 1 października 2017 roku obowiązuje czynsz w wysokości  8,36 zł brutto za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu. Wysokość czynszu nie może być zmieniana częściej, niż co 6 miesięcy.

 

 

 

Aby ubiegać się o wynajem lokalu w budynkach stanowiących własność „Rewitalizacja” Sp. z o. o. należy złożyć wypełniony wniosek który wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie spółki w dni robocze w godz. od 8 do 15. Szczegółowe informacje pod nr tel.048 383-08-56.

 

Szczegółowe zasady wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność „Rewitalizacja” Sp. z o. o. zawarte są w następujących normach prawnych:

 

1.Ustawa z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie   gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
2.Uchwała nr 279/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.11.2003 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia.

3. Uchwała nr 213/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 .10.2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 279/2003 z dnia 24.11.2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu  Gminy Miasta Radomia.
4.Uchwała nr 261/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2003 roku w sprawie zasad polityki czynszowej.
5.Uchwała nr 636/2005 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.05.2005 roku zmieniająca uchwałę nr 261/2003 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2003 roku w sprawie zasad polityki czynszowej.
6.Uchwała nr 637/2005 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30.05.2005 roku zmieniająca uchwałę nr 279/2003 z dnia 24.11.2003 r. w Radomiu z dnia 24.11.2003 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia.
7.Zarządzenie Prezesa Zarządu „Rewitalizacja” Sp. z o. o. w sprawie regulaminu konkursu ofert na najem lokali mieszkalnych w nowo budowanych lub zmodernizowanych budynkach będących własnością „Rewitalizacja” Sp. z  o. o.

 

8. Zarządzenie Prezesa Zarządu „Rewitalizacja” Sp. z o. o. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

 

 

 

 
 

Wniosek i załączniki do pobrania:

Ogólne zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu "Rewitalizacja" sp. z o.o.

Wniosek osoby ubiegającej si o wynajęcie lokalu mieszkalnego z zasobu spółki "Rewitalizacja"  sp. z o.o. w Radomiu

Zaświadczenie o zarobkach (załącznik numer 1)

Oświadczenie o braku tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego (załącznik numer 2)

Oświadczenie o gotowości wpłacenia kaucji mieszkaniowej w wysokości 12 krotności miesięcznego czynszu za lokal, który będzie przedmiotem najmu (załącznik numer 3)

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik numer 4)