Gminny Program Opieki nad Zabytkami / Gminna Ewidencja Zabytków

Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami obejmuje w szczególności dokumentację dotyczącą: podstaw prawnych, zasobów dziedzictwa kulturowego gminy, historię gminy, priorytetów/działań przy obiektach zabytkowych, wykazu zweryfikowanych obiektów architektonicznych i stanowisk archeologicznych znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków.

Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków obejmuje: kwerendy archiwalne, badania terenowe , dokumentację opisowo-fotograficzną ( w tym opracowanie kart adresowych GEZ).

Dokumentacja zostanie wykonana zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wymogami poradnika metodycznego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.