Rewitalizacja Sp. z o.o. posiada w sprzedaży grunty inwestycyjne w peryferyjnej części miasta Radomia, obręb 0230.

  Nieruchomości gruntowe w rejonie ulic Witosa, Rataja, Wincentowska do sprzedaży to:

 • 68 o powierzchni 1,9568 ha
 • 69 o powierzchni 1,9535 ha
 • 67 o powierzchni 1,1214 ha
 • 66 o powierzchni 1,1181 ha
 • 2/150 o powierzchni 0,6662 ha

Teren działek objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zapraszamy do kontaktu celem uzyskania szczegółowych informacji.
nr telefonu - 512 486 410

Rewitalizacja Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze negocjacji ofertowych REW/302/2024

PRZETARG ZAKOŃCZONY.

Inwestycyjne nieruchomości gruntowe położone w peryferyjnej części miasta Radomia przy ul. Warszawska/Rataja/Witosa, obręb 0230 Wincentów, arkusz nr 190.

Termin składania ofert 22.03.2024r

Nieruchomości do sprzedaży to:

 • nr 2/127 o powierzchni 0,3524 ha
 • nr 2/123 o powierzchni 0,5288 ha
 • nr 2/119 o powierzchni 0,2614 ha
 • nr 2/115 o powierzchni 0,7178 ha

Powierzchnia ogółem stanowi 1,8604 ha

Więcej informacji w Ogłoszeniu poniżej

Rewitalizacja Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze negocjacji ofertowych REW/136/2024

PRZETARG ZAKOŃCZONY

 Inwestycyjne nieruchomości gruntowe położone są w peryferyjnej części miasta Radomia przy

ul. Warszawska/Rataja/Witosa/Wielogórska, obręb 0230- Wincentów, arkusz nr 190.

Termin składania ofert 16.02.2024r

Nieruchomości do sprzedaży to:

 • nr 2/127 o powierzchni 0,3524 ha
 • nr 2/123 o powierzchni 0,5288 ha
 • nr 2/119 o powierzchni 0,2614 ha
 • nr 2/115 o powierzchni 0,7178 ha

Powierzchnia ogółem stanowi 1,8604 ha

 • nr 68 o powierzchni 1,9568 ha
 • nr 69 o powierzchni 1,9535 ha

Powierzchnia ogółem stanowi 3,9103 ha

Istnieje możliwość składania ofert na całość lub na pojedyncze działki. 

Więcej informacji w Ogłoszeniu poniżej,

Rewitalizacja Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze negocjacji ofertowych REW/727/2023

PRZETARG ZAKOŃCZONY

Nieruchomości gruntowe położone są w Radomiu przy ul. Witosa/Rataja/Wielogórska, obręb 0230-Wincentów, arkusz nr 190.

Nieruchomości gruntowe do sprzedaży to:

 • 2/107 o powierzchni 0,3200 ha
 • 2/103 o powierzchni 0,3180 ha
 • 68 o powierzchni  1,9568 ha
 • 69 o powierzchni  1,9535 ha                                                                                                                       Na w/w nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RA1R/00135979/2, 

  Teren na którym znajdują się działki jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dawnego obszaru ogródków działkowych położonego przy ul. Warszawskiej i Wincentego Witosa w Radomiu, zatwierdzonym Uchwałą nr 689/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 lutego 2010 roku ( Dz.U. Woj. Maz. Nr 56 z 17.03.2010r poz.821).Według planu działki przedmiotowe znajduje się w strefie:

  Działki o nr 2/107, 2/103 strefa 3U/P – tereny strefy kształtowania i koncentracji obiektów usług technicznych  i obiektów produkcyjnych,

  Działki o nr 68,69 strefa 2U/P - teren strefy kształtowania i koncentracji obiektów usług technicznych i obiektów produkcyjnych. 

        1.Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest wniesienie wadium w wysokości:

  - dla działki nr 2/107 w kwocie:  29 760,00 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100)

  - dla działki nr 2/103 w kwocie: 29 574,00 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote  00/100)

  - dla działki nr 68 w kwocie: 111 835,00 złotych (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 00/100)

  dla działki nr 69 w kwocie: 78 912,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 00/100) 

        2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składnia ofert w formie pieniężnej przelewem na konto       spółki w Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku na rachunek nr 90 9132 0001 0000 9911 2000 0010  z dopiskiem „Wadium do oferty na zakup nieruchomości gruntowej w Radomiu  o numerze ewidencyjnym …………………………… , obręb 0230 – Wincentów , arkusz nr 190 - REW/………./2023.” Potwierdzenie wpłaty wadium oferent dołącza do oferty.

  1. Wadium zwraca się niezwłocznie uczestnikom złożonych ofert, których nie wyłoniono na nabywców działki.
  2. Wadium wpłacone przez uczestnika złożonej oferty, która została wybrana zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  3. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy zakupu w określonym terminie jej zawarcia.
  4. Oferty można składać na wybrane pojedyncze działki lub na kilka działek łącznie.

  Cena sprzedaży nieruchomości:

  1. Działka o pow. 3.200 m2, nr ew. 2/107,  cena  netto 155 zł/m²+ VAT 23%
  2. Działka o pow. 3.180 m2, nr ew. 2/103, cena netto 155 zł/m²+ VAT 23%
  3. Działka o pow. 19.568 m2, nr ew. 68, cena netto 158 zł/m²+ VAT 23%
  4. Działka o pow. 19.535 m2, nr ew. 69, cena netto 148 zł/m²+ VAT 23% 

   Termin i miejsce składania ofert:

   Termin składania ofert – 23.05.2023r

   Miejsce składania ofert - Rewitalizacja Sp. z o.o. ul. Grodzka 8, 26-600 Radom                                                                                                                                                                                Wszystkie informacje w Ogłoszeniu poniżej.

Rewitalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze negocjacji ofertowych Rew/557/2023

Nieruchomości gruntowe położone w Radomiu przy ul. Witosa/Rataja/Wielogórska, obręb 0230 – Wincentów, arkusz nr 190  

Spółka posiada do sprzedaży następujące nieruchomości gruntowe oznaczone numerem ewidencyjnym o powierzchni:

1.       2/139 o powierzchni  0,2920 ha

Teren działki jest płaski. Działka jest niezagospodarowana, niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona. W kształcie prostokąta o szerokości ~19 metrów i głębokości ~138 metrów. Na działce znajduje się sieć wodociągowa.

2.       2/143 powierzchni  0,6970 ha

Teren działki jest płaski. Działka jest niezagospodarowana, niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona. W kształcie prostokąta o szerokości ~46 metrów i głębokości ~133 metrów. Na działce znajduje się sieć wodociągowa.

3.       2/150 o powierzchni  0,6662 ha

Teren działki jest płaski. Działka jest niezagospodarowana, niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona. W kształcie trójkąta o szerokości ~110 metrów i głębokości w najdłuższym odcinku ~132 metrów. Na działce znajduje się sieć wodociągowa.

4.       66 o powierzchni  1,1181 ha

Teren działki jest płaski. Działka jest niezagospodarowana, niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona. W kształcie prostokąta o szerokości ~95 metrów i głębokości ~118m.

Działka narożna z dostępem do ulicy Rataja i Wielogórskiej.

5.       67 o powierzchni  1,1214 ha

Teren działki jest płaski. Działka jest niezagospodarowana, niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona. W kształcie zbliżonego do prostokąta o głębokości ~95 metrów i średniej szerokości od ulicy Wielogórskiej ~81m

Numer księgi wieczystej prowadzonej dla tych nieruchomości gruntowych:

RA1R/00135979/2

Zapraszamy do kontaktu tel: 512-486-410

Rewitalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ogłasza sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze negocjacji ofertowych Rew/405/2023

Nieruchomości gruntowe położone w Radomiu przy ul. Witosa/Rataja/Wielogórska, obręb 0230 – Wincentów, arkusz nr 190  

Spółka posiada do sprzedaży następujące nieruchomości gruntowe oznaczone numerem ewidencyjnym o powierzchni:

1.       2/139 o powierzchni  0,2920 ha

Teren działki jest płaski. Działka jest niezagospodarowana, niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona. W kształcie prostokąta o szerokości ~19 metrów i głębokości ~138 metrów. Na działce znajduje się sieć wodociągowa.

2.       2/143 powierzchni  0,6970 ha

Teren działki jest płaski. Działka jest niezagospodarowana, niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona. W kształcie prostokąta o szerokości ~46 metrów i głębokości ~133 metrów. Na działce znajduje się sieć wodociągowa.

3.       2/150 o powierzchni  0,6662 ha

Teren działki jest płaski. Działka jest niezagospodarowana, niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona. W kształcie trójkąta o szerokości ~110 metrów i głębokości w najdłuższym odcinku ~132 metrów. Na działce znajduje się sieć wodociągowa.

4.       66 o powierzchni  1,1181 ha

Teren działki jest płaski. Działka jest niezagospodarowana, niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona. W kształcie prostokąta o szerokości ~95 metrów i głębokości ~118m.

Działka narożna z dostępem do ulicy Rataja i Wielogórskiej.

5.       67 o powierzchni  1,1214 ha

Teren działki jest płaski. Działka jest niezagospodarowana, niezabudowana, nieuzbrojona, nieogrodzona. W kształcie zbliżonego do prostokąta o głębokości ~95 metrów i średniej szerokości od ulicy Wielogórskiej ~81m

Numer księgi wieczystej prowadzonej dla tych nieruchomości gruntowych:

RA1R/00135979/2

Zapraszamy do kontaktu tel: 512-486-410

działki inwestycyjne Radom Wincentów

Spółka „Rewitalizacja” posiada w sprzedaży grunty inwestycyjne

Spółka „Rewitalizacja”  posiada w sprzedaży grunty inwestycyjne położone w Radomiu przy ulicy Rataja  i  ulicy Wielogórskiej, oznaczone w jednostce ewidencyjnej 146301_1 m Radom, arkusz 190, obręb 0230 – Wincentów.

Nieruchomości gruntowe oznaczone są numerem ewidencyjnym o powierzchni:

Nr 66 o powierzchni  1,1181 ha

Nr 67 o powierzchni  1,1214 ha

Nr 68 o powierzchni  1,9568 ha

Nr 69 o powierzchni  1,9535 ha

Teren działek jest płaski. Działki są niezagospodarowane, niezabudowane, nieuzbrojone, nieogrodzone.

Oznaczenie księgi wieczystej prowadzone dla tych nieruchomości: RA1R/00135979/2

Działki zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się w strefach o symbolu 2U/P - teren strefy kształtowania i koncentracji obiektów usług technicznych i usług produkcyjnych.

Działki mają zapewniony dostęp do dróg publicznych:

nr 66 i 68 od ulicy Rataja

nr 67 i 69 od ulicy Wielogórskiej.